top of page

​율온재

위치                 부산광역시 기장군 

용도                 다가구주택 및 근린생활시설

연면적             325.29㎡

층수                지상 4층

설계 / 준공      2019/

​마포한강푸르지오 1차,2차

위치                 서울특별시 마포구

용도                 주거복합

연면적             97,406㎡

층수                 지하 6층 / 지상 36층

설계 / 준공      2012/ 2016

bottom of page